Tarieven

Consult Tijd (min.) Kosten
Kennismakingsgesprek 15 gratis
Intakegesprek 60 €76,-*
Persoonlijk voedingsplan 30 €38,-*
Vervolgconsult 30 €38,-*
Coachingstraject emotie-eten & stress eten 12 weken €495,-*
Voedingsvragen via whatsapp (alleen als je bij mij cliënt bent) gratis

* Standaard wordt er 3 uur aan consulten vergoed vanuit de basisverzekering aan diëtetiek. Het eigen risico wordt in alle gevallen altijd eerst aangesproken. Aanvullend verzekerd? Dan worden er meer uren vergoed. 

Zonder verwijsbrief?
Ik ben als diëtist vrij toegankelijk. Dit houdt in dat je zonder verwijzing van de huisarts een afspraak kunt maken. Wel kan het zijn dat tijdens de intake naar voren komt dat je bijvoorbeeld symptomen hebt van gluten intolerantie of diabetes. Ik kan dan vragen om alsnog eerst naar de huisarts te gaan om dit te onderzoeken en een verwijsbrief te krijgen. 

Vergoeding zorgverzekering individuele consulten?

Standaard wordt er 3 uur aan consulten vergoed vanuit de basisverzekering aan diëtetiek. Het eigen risico wordt in alle gevallen altijd eerst aangesproken. Aanvullend verzekerd? Dan worden er meer uren vergoed. 

Wil je dat de consulten vergoed worden door je zorgverzekeraar? Neem dan eerst contact op met je zorgverzekeraar en vraag goed na hoeveel je vergoed krijgt wanneer je besluit om naar mij toe te gaan en of het voor je voor de zorgverzekering nodig is om een verwijsbrief te hebben. Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici, bij de NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten) en de DCN (Diëtisten Coöperatie Nederland).

Ik heb met de meeste zorgverzekeringsgroepen een contract: Zilveren Kruis Achmea, VGZ, ONVZ, ASR, Caresq, Zorg en Zekerheid en DSW/Stad Holland. Heb je 1 van deze verzekeringen? Dan kan ik de factuur rechtstreeks bij je verzekeraar indienen.

Heb je een andere zorgverzekering? Dan krijg je na afloop van het consult een factuur die je eerst zelf betaald. Vervolgens dien je de factuur zelf in bij jouw zorgverzekeraar. Afhankelijk van je pakket wordt meestal 70-100% vergoed.


Algemene voorwaarden

1.      Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen cliënten en Diëtistenpraktijk Suus inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen aan cliënten.

2.      Definities

2.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2.2 Bestelprocedure: de procedure, die Cliënt telefonisch, via beeldbellen, app/sms, mail of via de website doorloopt, om een Dienst en/of een Product af te nemen.

2.3 Cliënt: Onder cliënten worden verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de zorgverlening van Diëtistenpraktijk Suus inroepen en waarmee een overeenkomst wordt aangegaan.

2.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de afgenomen Diensten en/of Producten van Diëtistenpraktijk Suus.

2.5 Partijen: Diëtistenpraktijk Suus en Cliënt gezamenlijk.

2.6 Diëtistenpraktijk Suus: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Cliënt.

2.7 Website: de website van Diëtistenpraktijk Suus, te vinden onder de URL http://www.gezondmetsuus.nl.

2.8 Zorgverlening: zorgverlening die Diëtistenpraktijk Suus op haar Website aanbiedt, welke Cliënt kan afnemen.

3.     Toepasselijkheid

3.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

3.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Cliënt is uitdrukkelijk uitgesloten.

4.     Accreditatie en beroepsvereniging

Alle diëtisten van Diëtistenpraktijk Suus hebben een accreditatie en zijn daarmee bevoegd om voedingszorg te verlenen. Tevens zijn de diëtisten aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici.

5.      Tarieven

Diëtistenpraktijk Suus biedt diëtistische zorg aan voor Cliënten dat door de meeste zorgverzekeraars rechtstreeks wordt vergoed tot 3 uur per jaar. De tarieven verschillen per zorgverzekeraar en variëren tussen € 69,00 en € 75,00 per uur. Daar waar er geen afspraken zijn met een zorgverzekeraar geldt een tarief van € 74,00 per uur, €18,50 per kwartier.

6.     Geen BTW op de zorgverlening van Diëtistenpraktijk Suus

Op de zorgverlening van Diëtistenpraktijk Suus is geen BTW van toepassing.

7.      Vergoeding, betaling en declaraties bij zorgverzekeraar

Met de meeste zorgverzekeraars heeft Diëtistenpraktijk Suus een overeenkomst waardoor de kosten rechtstreeks worden vergoed (tot 3 uur per jaar). Daar waar er geen overeenkomst met een zorgverzekeraar is, is Cliënt de kosten van de geleverde voedingszorg aan Diëtistenpraktijk Suus verschuldigd en kan deze bij de eigen zorgverzekeraar declareren.

De basisdekking van de zorgverzekering vergoedt per jaar 3 uur diëtistische zorg. De mate van vergoeding hangt af van de aard van polis. Uitkering geschiedt na aftrek van het eigen risico en rekening houdend met het soort polis (natura, restitutie of combinatie).

Naast de basisdekking is het ook mogelijk om uit de aanvullende zorgverzekering kosten vergoed te krijgen. Raadpleeg hiervoor de zorgverzekeraar.

Diëtistenpraktijk Suus is niet aansprakelijk voor de declaraties bij de zorgverzekeraar en biedt geen garantie op vergoeding van declaraties door de zorgverzekeraar.

9.      Verhindering

Indien de Cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij Diëtistenpraktijk Suus hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht. Hiervoor zal het tarief van € 74,00 per uur gehanteerd worden. Een afspraak afzeggen kan tijdens kantooruren via de telefoon, beeldbellen of via e-mail.

10.  Uitblijven van betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de Cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de Cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de Cliënt.

Onder deze kosten worden mede verstaan de kosten ter inning door een incassobureau en eventuele gerechtelijke kosten. Bij ingebrekestelling heeft Diëtistenpraktijk Suus de mogelijkheid de zorgverlening op te schorten of te beëindigen.

 11.  Incasso

Diëtistenpraktijk Suus is, in het hierboven onder artikel 9 en 10 vermelde geval, gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan.  In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 10,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 15,00. Mocht betaling dan alsnog uitblijven, dan wordt het openstaande bedrag via een incassobureau gevorderd met bijkomende kosten.

12.  Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de Cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de Diëtistenpraktijk Suus bindend.

13.  Aansprakelijkheid

Diëtistenpraktijk Suus sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de Cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van kwade opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

14. Nieuwsbrief

Cliënten bij Diëtistenpraktijk Suus en GLI Waterland worden automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief van Diëtist  Suus.